Ένωση Ελλήνων Ευρεσιτεχνών
Επιστημονικός φορέας

Καταστατικό

Άρθρο 1

Επωνυμία έδρα

Ιδρύεται τεχνολογικός, επιστημονικός φορέας, με την επωνυμία’Ένωση Ελλήνων Ευρεσιτεχνών΄΄, με έδρα την Αθήνα.

Στις σχέσεις του με την αλλοδαπή η επωνυμία είναι ΄΄Hellenic Patent Union΄΄.

Άρθρο 2

Σκοποί

Σκοποί της ένωσης είναι :

Α) Να διαφυλάσσει με κάθε τρόπο και μορφή τα συμφέροντα των Ελλήνων Ευρεσιτεχνών.

Β) Να προβάλλει και να υποστηρίζει τους Έλληνες Ευρεσιτέχνες με κάθε τρόπο να αξιοποιήσουν την εφεύρεση τους .Επίσης βοηθά όσους έχουν καινοτόμες ιδέες  έτσι ώστε εάν επιθυμούν να αποκτήσουν Δ.Ε. ή ΠΥΧ ή οποιαδήποτε  αντίστοιχη βεβαίωση ή πιστοποίηση εκδίδει ο Ο.Β.Ι.

Γ) Να ενημερώνουν οποιονδήποτε Έλληνα,(και ομογενή) ή νόμιμο  κάτοικο της Ελλάδος, για θέματα ευρεσιτεχνιών , καινοτόμων ιδεών και  σε όποια άλλη τεχνική, νομική ή άλλη βοήθεια χρειαστεί.

Άρθρο 3

Επίτευξη σκοπών -Μέσα

Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της Ένωσης Ελλήνων Ευρεσιτεχνών θα επιδιωχθεί με :

Α) Τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων,εκθέσεων,διαλέξεων,δημοσιευμάτων, δραστηριοτήτων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή ,με τη συμμετοχή  Ελλήνων και ξένων ειδικών και επιστημόνων,την προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων και δραστηριοτήτωνκαι την προβολή όλων αυτών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και ΜΜΕ.Β) Τη συνεργασία και τη διατήρηση τακτικής επικοινωνίας  με τους Έλληνες Ευρεσιτέχνες, άλλα φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικούς φορείς, Εταιρίες, Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υπερεθνικούς φορείς, φορείς του Ελληνικού Κράτους, Υπουργεία, Οργανισμούς, Επιμελητήρια (Ελληνικά και ξένα), Επαγγελματικές ενώσεις,  κ.λπ.

 Γ) Υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο η Ένωση θα διοργανώνει έκθεση σε κατάλληλο χώρο για την γνωστοποίηση, την προβολή, την εμπορική αξιοποίηση των Ελληνικών ευρεσιτεχνιών, καθώς και των καινοτόμων ιδεών.

Άρθρο 4

Μέλη

Α) Μέλη της Ένωσης Ελλήνων Ευρεσιτεχνών είναι όλοι οι Έλληνες(και ομογενής), ή μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που κατέχουν οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποίηση από τον Ο.Β.Ι.ή αντίστοιχο οργανισμό του εξωτερικούή έχουν παρουσιάσεισε πιστοποιημένο φορέα  μια καινοτόμο ιδέα ή μια ερευνητική εργασίαή ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία.

Η εγγραφή ενός νέου μέλους γίνεται κατόπιν αίτησης του,η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ.

Β) Επίτιμα μέλη είναι δυνατόν να ανακηρυχτούν προσωπικότητες που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην   Ένωση Ελλήνων Ευρεσιτεχνών των οποίων η  ιδιότητα είναι τιμητική.

Άρθρο 5

Δικαίωμα εγγραφής – Συνδρομή.

 Κάθε τακτικό μέλος, υποχρεούται να καταβάλει στο ταμείο της Ένωσης, έναντι νομίμου αποδείξεως, υπογεγραμμένης από τον ταμία, το δικαίωμα εγγραφής εφ άπαξ και την ετήσια συνδρομή. Μέλος το οποίο δεν έχει εκπληρώσει την συνδρομή του, στερείται αυτοδικαίως του δικαιώματος  εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 6

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

  1. Όλα τα τακτικά μέλη της ένωσης έχουν ίσα δικαιώματα.
  2. Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγμάτοποιηση  των σκοπών της ένωσης,να συμμορφώνονται με την Νομοθεσία,μετο καταστατικό της ένωσης και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.,και να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την ένωση .
  3. Δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Διοίκησης, εφ΄ όσον έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών μέχρι το τέλος του έτους που προηγείται των αρχαιρεσιών.
  4. Το εκάστοτε Δ.Σ. καθορίζει την ετήσια συνδρομή.
  5. Η Ε.Ε.Ε  οφείλει  να υποστηρίζει τα μέλη της, με την παροχή κάθε δυνατής νομικής και τεχνικής βοήθειας.

Άρθρο 7

Διαγραφή μέλους και επιπτώσεις

Με απόφαση της Γ.Σ. και του Δ.Σ., δύναται να διαγραφεί κάθε μέλος, εάν η συμπεριφορά  και η δράση του δεν συμβιβάζονται προς την αξιοπρέπεια και σκοπούς της Ένωσης ή είναι επιβλαβής προς τους σκοπούς της Ένωσης και των μελών της.

Η απόφαση της διαγραφής  μέλους ανακοινώνεται εγγράφως.

Με απόφαση του του Δ.Σ.  μπορεί  ένα μέλος, το όποιο καθυστερεί τις οικονομικές υποχρεώσεις του, πέραν του ενός έτους να μην μπορεί να απολαμβάνει τα προνόμια και τις δράσεις της Ένωσης .Με απόφαση του όμως μπορεί να τα επαναφέρει αφού προηγουμένως καταβάλει της οφειλές του.

Άρθρο 8

Πόροι

 Οι πόροι της Ένωσης είναι:

α) Οι συνδρομές των μελών β) Οι τυχόν επιχορηγήσεις, γ)Δικαιώματα από  βοηθήματα του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δήμων, Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Οργάνων, εταιριών, ιδιωτών, οι τόκοι από τυχόν καταθέσεις δ)από δωρεές ε) Κάθε άλλο έσοδο που έχει νόμιμη προέλευση.

Άρθρο 9

Όργανα διοικήσεως

1) Η άσκηση της διοικήσεως της Ένωσης είναι κοινωνικό άμισθο λειτούργημα.

2) Η Ένωση διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται, από έναν Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους,ένα Γραμματέα, ένα οργανωτικό Γραμματέα, ένα Ταμία, ένα υπεύθυνο τύπου,ένα υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων,έναν ως ειδικό σύμβουλο.

Άρθρο 10

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη της Ένωσης τα οποία εκλέγονται ύστερα  από μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής γίνεται βάση επισήμων καταλόγων των μελών με  μυστικής ψηφοφορία,σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Εκλέξιμα δύναται να είναι τα μέλη τα εγγεγραμμένα προ ενός έτους τουλάχιστον και εφόσον κατέχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποίηση εκδίδει ο Ο.Β.Ι. ήαντίστοιχο οργανισμό του εξωτερικού.Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα, πρέπει να  δηλώσουν τούτο στο Δ.Σ., 15 μέρες προ των εκλογών . Υποψήφιοι μπορούν να είναι και οι εξερχόμενοι του προηγούμενου Δ.Σ. των οποίων η θητεία έληξε. Το Δ.Σ. μετά τον έλεγχο ταμειακής τακτοποιήσεως των υποψηφίων, προβαίνει στην ανακήρυξη αυτών ως υποψηφίων της εκλογής και καταχωρεί τα ονόματα αυτών σε πίνακα, ο οποίος αναρτάται στα γραφεία της Ένωσης, δέκα τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών. Κάθε μέλος ψηφίζει μέχρι και -9- υποψήφιους.Οι -9- πρώτοι συνιστούν τα εκλεγμένα τακτικά μέλη του Δ\Σ. Οι υπόλοιποι επιλαχόντες θα είναι αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ κατά σειρά επιτυχίας. Ταυτοχρόνως εκλέγεται τριμελής εξελεγκτική επιτροπή της οποίας η θητεία είναι τετραετής, από πίνακα υποψηφίων ο οποίος τίθεται κάτω από τον πίνακα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. Κάθε μέλος ψηφίζει μέχρι 3 υποψηφίους. Δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιος μέλος του Δ.Σ. Α) αν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα Β). Όποιος δεν έχει λευκό ποινικό μητρώο το όποιο θα το αποδεικνύει με σχετική αρμόδια βεβαίωση, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας του. Γ). Επίσης ο ίδιος ο υποψήφιος για το Δ.Σ. της ένωσης, ή κανένα μέλος της οικογένειας του, σύζυγος και έως πρώτου βαθμού συγγενής, δεν θα έχει έννομο συμφέρον με οικονομικές συναλλαγές, που αφορούν την ένωση, ή γραφείοόπου εξυπηρετεί δραστηριότητες ή αρμοδιότητες κάθε μορφής που έχουν σχέση με δραστηριότητες θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα υποψήφια μέλη για το Δ.Σ. στην αίτηση υποψηφιότητας τους, θα αναφέρουν τις πιστοποιήσεις τις οποίες έχουν λάβει από τον Ο.Β.Ι. Δεν είναι υποχρεωτικός ο τίτλος , αλλά η ημερομηνία έκδοσης, και το νούμερο της πιστοποίησης,όπως αυτό αναφέρεται και στην αρχική αίτηση, εγγραφής νέου μέλους.

Παραίτηση.Κάθε μέλος μπορεί να παρατηθεί ελεύθερα χωρίς οποιαδήποτε είδους απαίτηση.

Άρθρο 11

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

Εντός 10 ημερών από την γενική συνέλευση, στην οποία έγινε η εκλογή των μελών του Δ.Σ,τα εκλεγέντα μέλη συνέρχονται  σε συνεδρίαση και με μυστική ψηφοφορίαορίζουν  τις  αρμοδιότητες των μελών του  νέου Δ.Σ.

Άρθρο 12

Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. διοικεί την Ένωση Ελλήνων Ευρεσιτεχνών με αποφάσεις δια των οποίον εξυπηρετούνται οι σκοποί του, όπως επαφές με φορείς, προβολή της ένωσης για τους σκοπούς της στα Μ.Μ.Ε., διοργάνωση εκθέσεων,συμμετοχή σε εκθέσεις,συνεργασία με δικηγόρους για νομική κάλυψη και παρεμβάσεις όπου αυτό είναι αναγκαίο.Διορίζει και παύει το έμμισθο προσωπικό της ένωσης, το οποίο απαγορεύεται να έχει οιαδήποτε σχέση συγγένειας μέχρι πρώτου βαθμού,κανονίζει της αποδοχές του, εισηγείται στην γενική συνέλευση την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού, προβαίνει στην ενοικίαση γραφείων, αποφασίζει για κάθε δαπάνη  που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, για τις δαπάνες που αφορούν τα έξοδα και την λειτουργία της ένωσης, αποφασίζει για κάθε δικαιοπραξία, δωρεές, κληρονομιές, αγορές, καθώς για κάθε μορφή εκδήλωσης και εκπροσώπησης της ένωσης προς τρίτους. Επίσης αποφασίζει  για την άσκηση κάθε είδους προσφυγής στις διοικητικές αρχές,ή ένδικου μέσου. Το Δ.Σ. μπορεί με ειδική εξουσιοδότηση να ανάθεσει σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή δικηγόρο συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Σε έκτακτες ή κρίσιμες καταστάσεις, η Ένωση δεν μένει ακέφαλη χωρίς Δ.Σ. καθότι  η θητεία του Δ.Σ μπορεί  να ανανεωθεί, μέχρι να ξεπεραστεί η όποια κρίσιμη ή έκτακτη κατάσταση δημιουργήθηκε.

Άρθρο 13

Καθήκοντα –Θητεία Προέδρου

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον πάσης δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου.Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων. Δίδει τον λόγο στον αιτούντα,δεν επιτρέπει τις παρεκτροπές, υπογράφει τα πρακτικά της ένωσης,κανονίζει την ημερησία διάταξη και προήσταται , θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Διατάσσει την είσπραξη των εσόδων , την καταβολή και πληρωμή των εξόδων και δαπανών.Επιμελείται των συμφερόντων της ένωσης.Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο αντιπρόεδρος.Η θητεία ενός Προέδρου δε μπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες τετραετίες

Άρθρο 14

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης έχει την γενική διεύθυνση και την εποπτεία, τηρεί στο γραφείο της έδρας το μητρώο των μελών, φυλάσσει το αρχείο των μελών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων,το πρωτόκολλο της αλληλογραφίας. Όταν απουσιάζει τον αναπληρεί ο οργανωτικός γραμματέας ή όποιον ορίσει ο πρόεδρος. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί με προσωπική  του ευθύνη τα εξής αριθμημένα βιβλία α). Βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.  β) Βιβλίο συνελεύσεων και μελών.

Άρθρο 15

Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας διαχειρίζεται με προσωπική του ευθύνη το ταμείο της ένωσης, μεριμνά για την κατάθεση σε τράπεζα των χρημάτων του ταμείου σε λογαριασμό της Ένωσης σύμφωνα με τον Νόμο, τα οποία μπορεί να αναλάβει με έγγραφη εντολή του Προέδρου, έχει την ευθύνη της διαφύλαξης της περιουσίας της ένωσης. Προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές.Ο  ταμείας όταν κωλύεται ή  απουσιάζει, συμπληρώνει στα καθήκοντα του ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. Ο ταμίας τηρεί με προσωπική του ευθύνη,τα ακόλουθα αριθμημένα και θεωρημένα από την εποπτεύουσα αρχή υποχρεωτικά βιβλία: α)΄΄Εισπράξεων και πληρωμών΄΄ στο οποίο καταχωρούνται κατά το Νόμο, τη λογιστική πρακτική,όλες οι εισπράξεις και οι  πληρωμές. β)΄΄Περιουσίας΄΄, που εμφανίζει λεπτομερειακά όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία της ένωσης. Κάθε μέλος της Ένωσης μπορεί να λαμβάνει γνώση των βιβλίων αυτών.

Άρθρο 16

Τα Καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. θα ορίζονται από το εκάστοτε νεοεκλεγέν συμβούλιο σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της ένωσης.

Άρθρο 17

Συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ένωσης

Το Δ.Σ. της Ένωσης συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα από τον Πρόεδρο ή τον Οργανωτικό Γραμματέα, ήοποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο, ή όταν ζητηθεί από 4 τουλάχιστον μέλη του. Θεωρείται απαρτία και λαμβάνονται νόμιμες αποφάσεις, αν παρίστανται τα 5 από τα 9 μέλη, αλλιώς η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός τριών (3) ημερών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εκτός των θεμάτων προσωπικής φύσεως λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία  και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Επί θεμάτωνπροσωπικής φύσεως, η ψηφοφορία είναι μυστική και σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν υπάρχει πάλι ισοψηφία το θέμα παραπέμπεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση για να αποφανθεί με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 18

Γενική Συνέλευση

Η συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης Ελλήνων Ευρεσιτεχνών και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η ολομέλεια της ένωσης συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο και μέχρι το τέλος του μήνα Ιουνίου. Γενική Συνέλευση συγκαλείται αν κριθή αναγκαίο από το Δ.Σ. ή ζητηθεί εγγράφως από το 1/3 των μελών. Κάθε μέλος δύναται να εκπροσωπήσει μόνο ένα άλλο μέλος με εξουσιοδότηση και να ψηφίσει για το μέλος αυτό όπως επίσης να ψηφίσει με συστημένη επιστολή. Απαρτία λογίζεται η συνέλευση εάν κατ΄αυτήν παρίσταται η εκπροσωπείται, τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν γίνει απαρτία στην πρώτη συνέλευση καλείται νέα με τα ίδια θέματα εντός 8 ημερών οπότε η συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία,εάν κατ΄ αυτήν παρίσταται η εκπροσωπείται, τουλάχιστον το 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών. Κατ΄ εξαίρεση για τροποποίηση του καταστατικού,απαιτείται πάντοτε η παρουσία των 3/4ων των μελών του.

Εκλογή Προεδρείου. Όταν αρχίσει η συνεδρίαση της Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα ένα από τα μέλη του που παρίστανται. Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας και τον έλεγχο της τηρήσεως των διατυπώσεων της συγκλήσεως της συνελεύσεως, ο προσωρινός πρόεδρος καλεί τα μέλη να αναδείξουν με ανάταση του χεριού τον οριστικό Πρόεδρο, ένα Γραμματέα και τρείς Εφόρους, προκειμένου να συγκροτηθεί η Εφορευτική Επιτροπή. Τα καθήκοντα της εφορευτικής επιτροπής δύναται να τα εξασκήσει και η εξελεκτική επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως του νόμου και του καταστατικού κατά την εκλογή με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση. Τέλος καταρτίζει πρακτικό για τις εκλογές και το αποτέλεσμα τους, το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη και στο οποίο επισυνάπτεται ο ονομαστικός κατάλογος όλων των μελών που ψήφισαν. Στην συνέχεα παραδίδεται το πρακτικό στοΔιοικητικόΣυμβούλιο της Ένωσης, που είναι υποχρεωμένη να χορηγεί αντίγραφο σε κάθε μέλος της Ένωσης από την υποβολή σχετικής αιτήσεως του. Οι  ψηφοφορίες λήψεως αποφάσεων  στις γενικές συνελεύσεις είναι φανερές,εκτός αυτών που  αφορούν αρχαιρεσίες και θέματα προσωπικής φύσεως οι οποίες  είναι μυστικές. Οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.Κατ΄ εξαίρεση για λήψη απόφασης περί  τροποποίησης του καταστατικού,απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4των των μελών.Οι αρχικοί σκοποί  της Ένωσης Ελλήνων Ευρεσιτεχνών δεν μεταβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο.

Ακυρότητα αποφάσεων. Απόφαση της Γ.Σ. που αντίκειται στον νόμο ή το καταστατικό κηρύσσεται άκυρη, με απόφαση του ειρηνοδικείου ύστερα από αίτηση του 1/3 των εγγεγραμμένων μελών.

Πρακτικά. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών,αριθμημένο και θεωρημένο από την εποπτεύουσα αρχή  και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

Άρθρο 19

Λογοδοσία Δ.Σ. και έκθεση διαχειρίσεως

Κατά την τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ. λογοδοτεί ενώπιων της γενικής συνελεύσεως και υποβάλει γραπτή έκθεση των πεπραγμένων της χρονιάς που πέρασε,την έκθεση διαχειρίσεως του ταμία, τον απολογισμό του έτους καθώς και την έκθεση της εξελικτικής επιτροπής που περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των συμβουλίων, τον έλεγχο της χρηματικής διαχείρισης, καθώς  και αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα του καταστατικού. Μετά τη λογοδοσία η Γ.Σ. αποφαίνεται περί απαλλαγής του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 20

Διάλυση

Διάλυση της ένωσης δεν προβλέπεται. Προβλέπεται όμως συγχώνευση με παρεμφερή ένωση ή σωματείο που έχει τους ίδιους σκοπούς και τα ιδανικά με την Ένωση Ελλήνων Ευρεσιτεχνών. Αυτό θα αποφασιστεί,αν είναι ενεργά μέλη σε ποσοστό κάτω του 1\8 των εγγεγραμμένων μελών και μετά από ομόφωνη απόφαση τους, και σύμφωνα με την απόφαση και ότι προβλέπει το αρμόδιο πρωτοδικείο. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να επαναλειτουργήσουν την Ένωση  Ελλήνων . Ευρεσιτεχνών .

Άρθρο 21

Εσωτερικοί κανονισμοί.

 1) Με τους κανονισμούς που εγκρίνονται από τηΓενική Συνέλευση των μελών, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία της ένωσης.

 2) Η ισχύς των κανονισμών αυτών αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφων στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 21-01-2018

Τα  μέλη:

Βασίλειος Γεωργακόπουλος

Σημαντηράκης Άλέξανδρος

Πούλος Θεολόγος

Καβούνης Νικόλαος

 Βύρλος Ιωάννης

Τσούτη Πέννυ